Verskil tussen weergawes van "Adolf Hitler"

Jump to navigation Jump to search
1 537 grepe verwyder ,  1 jaar gelede
vertaal uit en
k
(vertaal uit en)
** Toespraak tydens die Sesde Nazi-party Kongres te Nüremberg op 8 September 1934 [https://web.archive.org/web/20150605015000/http://campbellmgold.com/archive_esoteric/hitler_closing_speech_triumph_of_the_will.pdf].<br>Die film ''Triomf van die Wil'' bevat videomateriaal van hierdie uitspraak.
 
* Wat 'n man opoffer in die stryd om sy volk, offer 'n vrou op in haar stryd om die behoud van hierdie volk in indiwiduele gevalle. Wat 'n man oplewer in heroïese heldemoed op die slagveld, lewer 'n vrou in haar ewig-geduldige toewyding, in haar ewig-geduldige lyding en volharding. Elke kind waaraan sy geboorte geeskenk is 'n stryd wat sy voer om haar volk se lotvallige vraagstuk, van bestaan aldan nié.
**Toespraak tydens die Sesde Nazi-party Kongres te Nüremberg op 8 September 1934, aangehaal in [https://books.google.com/books?id=a9dVAAAAYAAJ&q=What+a+man+sacrifices+in+struggling+for+his+Volk,+a+woman+sacrifices+in+struggling+to+preserve+this+Volk+in+individual+cases&dq=What+a+man+sacrifices+in+struggling+for+his+Volk,+a+woman+sacrifices+in+struggling+to+preserve+this+Volk+in+individual+cases&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8id_w8-TWAhXIRSYKHSn5CV0Q6AEILDAB Hitler: speeches and proclamations, 1932-1945 - Volume 2 - Page 533]
 
* Hitler beskik nie oor 'n nuwe geheime wapen nie. Sy oorwinning is nie toeskryfbaar aan 'n uitstekende intelligensiediens wat hom inlig oor die planne van sy teenstanders nie. Selfs nie die veelbesproke 'vyfde kolonne' was hier deurslaggewend nie. Hy het gewen omdat die veronderstelde teenstanders reeds redelik simpatiek was jeens die idees wat hy voorgestaan ​​het. … 'n Ideologiese stryd met konstante toegewings aan die beginsels van die vyand is onvolhoubaar. Diegene wat kapitalisme wil weerlê as kwansuis onversoenbaar met die belange van die massas, en diegene wat verklaar dat die markekonomie ná 'n oorwinning oor Hitler 'vanselfsprekend' deur 'n beter stelsel vervang moet word en dat alles daarom nou deurgevoer moet word om regeringsbeheer oor besigheid so volledig as moontlik te maak, veg eintlik vir totalitarisme. … Die 'progressiewes' wat hulle tans as 'liberale' voordoen, sal wel uitvaar teen 'fascisme'; en tog is dit hulle beleid wat die weg baan vir Hitlerisme. … Niks kon die Nasionaal-Sosialistiese beweging 'n groter hupstoot gegee het as die metodes wat deur die 'progressiewes' aangewend word nie, waar Nazisme uitgekryt word as die dienaar van 'kapitaal'.
** [[w:Ludwig von Mises|Ludwig von Mises]] ([1940], 1998). <I>Interventionism: An Economic Analysis</i>, trans. Thomas Francis McManus en Heinrich Bund, onder redaksie van Bettina Bien Greaves. Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic Education Inc., ISBN: 1-57246-071-7, p. 88.
 
* Duitse werkers is die betroubaarstemees getroue ondersteuners van die Hitler-regime. Nazisme het hulle heeltemal oorwiningepalm deur werkloosheid uit te skakelelimineer en diedeur ondernemers totna die status van winkelbestuurders te vermindervoormanne (Befriebsführer''Betriebsführer''). Grootaf te wentel. sakeondernemingsGrootsake, winkelierskleinhandelaars en kleinboere is teleurgesteld., Arbeidmaar arbeid is tevredevergenoegd en sal hul by Hitler staan,skaar tensy die oorlog 'n beurtwending neem omwat hul hoop op 'n beter lewe na dievredesluiting vredesverdragin tedie wiele vernietigry. Slegs militêre terugtogteterugslae kan Hitler die steun van diehul Duitsesteun werkers ontneemontsê. <br/> Die feit dat die kapitaliste en entrepreneurs,ondernemers gekonfronteerby konfrontasie met die'n alternatiefkeuse vantussen Kommunismekommunisme ofen Nazisme,nazisme op laasgenoemde gekiesbesluit het, hoefbenodig geen verdere uiteensetting te geetoeligting nie. Hulle het verkies om as winkelbestuurdersHitler onderse Hitlervoormanne 'n bestaan te woonmaak eerder as om deuronder 'n Stalinse Stalinbewind as die 'burgerlikburgery' gelikwideer te word. Kapitaliste houis nieniks daarvanmeer genoë om meer doodgemaakvermoor te word as watenige ander mense doen nie. WatterDie skadelike gevolgenadraai kanvan veroorsaak word deur tedie glowaan dat die Duitse werkers teen Hitler gekant is, is reeds bewys deur die EngelseBritse taktiek gedurendein die eerste jaar van die oorlogoorlogsjaar. Die regering van Neville Chamberlain hetwas vas geglooortuig dat die oorlog beëindig soukon word deur 'n rewolusieopstand van die Duitse werkers. Inaan plaaste stig. Pleks daarvan om op sterk bewapening en gevegteaanvalle te konsentreer, het hulle hul vliegtuie oor Duitsland laatgestuur vouom enbiljette virneer te laat wat die Duitse werkers gesêinlig dat Engeland nie hierdie oorlog teen hullehúlle vegvoer nie, maar wel teen hul verdrukker, Hitler. Volgens hulle het dieDie Engelse regering baiewas goed geweetbewus, het hulle gesê, dat die Duitse volk, veralen arbeid by uitstek, teen oorlog gekant was en slegsmaar deur hul selfopgelegde diktator daartoedaaraan gedwingonderwerp is.
** [[w:Ludwig von Mises|Ludwig von Mises]] ([1940], 1998). <I>Interventionism: An Economic Analysis</i>, trans.in Engels vertaal deur Thomas Francis McManus anden Heinrich Bund, red.onder redaksie van Bettina Bien Greaves. Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic Education Inc., ISBN: 1-57246-071-7, p. 89.
<!--
* Duitse werkers is die betroubaarste ondersteuners van die Hitler-regime. Nazisme het hulle heeltemal oorwin deur werkloosheid uit te skakel en die ondernemers tot die status van winkelbestuurders te verminder (Befriebsführer). Groot sakeondernemings, winkeliers en kleinboere is teleurgesteld. Arbeid is tevrede en sal by Hitler staan, tensy die oorlog 'n beurt neem om hul hoop op 'n beter lewe na die vredesverdrag te vernietig. Slegs militêre terugtogte kan Hitler die steun van die Duitse werkers ontneem. <br/> Die feit dat die kapitaliste en entrepreneurs, gekonfronteer met die alternatief van Kommunisme of Nazisme, laasgenoemde gekies het, hoef geen verdere uiteensetting te gee nie. Hulle het verkies om as winkelbestuurders onder Hitler te woon as om deur Stalin as 'burgerlik' gelikwideer te word. Kapitaliste hou nie daarvan om meer doodgemaak te word as wat ander mense doen nie. Watter skadelike gevolge kan veroorsaak word deur te glo dat die Duitse werkers teen Hitler gekant is, is bewys deur die Engelse taktiek gedurende die eerste jaar van die oorlog. Die regering van Neville Chamberlain het vas geglo dat die oorlog beëindig sou word deur 'n rewolusie van die Duitse werkers. In plaas daarvan om op sterk bewapening en gevegte te konsentreer, het hulle hul vliegtuie oor Duitsland laat vou en vir die Duitse werkers gesê dat Engeland nie hierdie oorlog teen hulle veg nie, maar teen hul verdrukker, Hitler. Volgens hulle het die Engelse regering baie goed geweet dat die Duitse volk, veral arbeid, teen oorlog gekant was en slegs deur hul selfopgelegde diktator daartoe gedwing is.
 
German workers are the most reliable supporters of the Hitler regime. Nazism has won them over completely by eliminating unemployment and by reducing the entrepreneurs to the status of shop managers (Befriebsführer). Big business, shopkeepers, and peasants are disappointed. Labor is well satisfied and will stand by Hitler, unless the war takes a turn which would destroy their hope for a better life after the peace treaty. Only military reverses can deprive Hitler of the backing of the German workers.<br/> The fact that the capitalists and entrepreneurs, faced with the alternative of Communism or Nazism, chose the latter, does not require any further explanation. They preferred to live as shop managers under Hitler than to be "liquidated" as "bourgeois" by Stalin. Capitalists don't like to be killed any more than other people do. What pernicious effects may be produced by believing that the German workers are opposed to Hitler was proved by the English tactics during the first year of the war. The government of Neville Chamberlain firmly believed that the war would be brought to an end by a revolution of the German workers. Instead of concentrating on vigorous arming and fighting, they had their planes drop leaflets over Germany telling the German workers that England was not fighting this war against them, but against their oppressor, Hitler. The English government knew very well, they said, that the German people, particularly labor, were against war and were only forced into it by their self-imposed dictator.
** [[w:Ludwig von Mises|Ludwig von Mises]] ([1940], 1998). <I>Interventionism: An Economic Analysis</i>, trans. Thomas Francis McManus and Heinrich Bund, red. Bettina Bien Greaves. Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic Education Inc., ISBN: 1-57246-071-7, p. 89.
 
* …we find an article in ''Harper's'' describing with a good deal of gusto the financial operations of the Hitler regime. We are told that we must not let the brutality of German political policy "divert our attention from the German financial program. <i>It is revolutionary and it is successful.</i>" The author then tells us that if we will look behind the dictatorship we may possibly find "clues to the nature of our own recent financial ills, indicating what has been wrong and <i>what can be done</i> to strengthen economic democracy now and in the future." The men who built this German system are called men of unquestioned genius. It is becoming clear that "Germany's internal financial program is removing the limitations of her financial environment on rates of productive activity. For years prior to the present war German industry operated at capacity. To do these things she is changing capitalism but she is not destroying it."<br>Of course there is nothing new about Hitler's financial operation, as anyone who has read the German chapter of this volume will remember. It is merely the adoption by Hitler of the spending and borrowing tactics of his predecessors, whom he so roundly denounced. Hitler was doing little more than Mussolini was doing, than the republicans and Social Democrats did before him in Germany, and what the old Italian and German Ministers did before the last war.
** [[w:John T. Flynn|John T. Flynn]] (1944) <i>As We Go Marching</i> Doubleday and Company, pp. 183-184, quoting "The German Financial Revolution," by Dal Hitchcock, <i>[[w:Harper's Magazine|Harper's Magazine]]</i>, Vol. 182, February 1941. Italics as in original
236

wysigings

Navigasie-keuseskerm